For ansatte og innleide i Sykehuspartner HF

Informasjon om koronasituasjonen

Siste oppdatering og varsler

Retningslinjer ble oppdatert 4. januar. 

Se også nyhetsstrømmen på intranett (krever pålogging via sikt-nettet)

Det er viktig at alle følger med på hjemmesidene til FHI

 

Jobbe hjemmefra eller på lokasjon?

Ansatte kan nå møte på lokasjon dersom man ønsker dette, og ikke bare ved særlige behov. Registreringsløsningen for tilstedeværelse på lokasjon opphører.

Du er ikke pliktig til å opplyse om du er vaksinert eller ikke, da det er en privat helse-/personopplysning.

Selv om det nå blir mulig å jobbe mer fra lokasjon, minner vi om at det fortsatt er en pandemisituasjon og at avstand- og smittevernregler skal overholdes:

 • Hold deg hjemme dersom du har luftveisymptomer
 • Hold minst én meters avstand til andre
 • Host inn i et papirlommetørkle eller albuekroken
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol​
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming
 • Rengjør jevnlig gjenstander du tar ofte på i løpet av en dag fks mobiltelefon eller tastaturet/ pc

Alle må nøye følge med på retningslinjene som gjelder for koronasituasjonen i sin kommune, da dette kan endres på kort varsel.

Besøker du, eller jobber ved et av foretakene i regionen, - er det svært viktig at du som ansatt i Sykehuspartner gjør deg kjent med de til enhver tid gjeldene retningslinjer ved det aktuelle foretak. Her finner du liste med linker til ulike foretakene.​

Se SPs gjenåpningsplan –vi er nå i trinn 3​

Langtidseffekter i fht sosiale og relasjonelle relasjoner gjør at noen kan ha et særlig behov for å jobbe fra lokasjon for å ivareta sine leveranser eller fysiske- og psykososiale behov. Ledere skal derfor i dialog med den enkelte medarbeider, som ytrer et slikt behov, diskutere mulige og fleksible løsninger (f.eks. differensiert arbeidstid) slik at den ansatte innimellom kan være på lokasjon innenfor gjeldende smittevernregler.

De som er syke med- eller som har luftveissymptomer skal ikke møte på lokasjon, og la seg teste for koronavirus. 

Dersom medarbeider låner med utstyr fra lokasjon, fks skjerm, til bruk ved hjemmearbeid, skal leder godkjenne slikt lån og melde til bp@sykehuspartner.no hvilket utstyr som til enhver tid er utlånt.

Retningslinje for ergonomisk tilrettelegging ved hjemmearbeid under Covid 19 finner du her

Innlevering av IKT-utstyr

Vi minner om at rutinen for innlevering av IKT-utstyr må følges når ansatte slutter eller skifter ut IKT-utstyr. Rutinen finner du her.

Se også:

Hvordan ta vare på kroppen ved dataarbeid hjemme

Her finner du HMS-rutiner og prosedyrer for smittevern knyttet til Covid-19  

Informasjon til risikogrupper

Ansatte i risikogrupper anbefales å arbeide hjemmefra inntil videre.

Personer som faller inn under denne kategorien tar kontakt med nærmeste leder og gjør avtale om dette.

Oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet til risikogrupper.​

 

Jobbrelaterte reiser, møter, kurs og samlinger.

Jobbrelaterte reiser til utlandet frarådes fortsatt

Jobbrelaterte reiser kan gjennomføres innenlands ved særlige behov. Nødvendighet av reisen skal vurderes i hvert tilfelle.

Se SPs Gjenåp​ningsplan. Vi er nå i trinn 3

Møter kan gjennomføres på lokasjon, offentlig sted eller i leide/lånte lokaler som er tilpasset og kan overholde enhver tids gjeldende avstands- og smittevernregler. Det bør fortsatt tilrettelegges for mulighet for digital deltakelse.​

Besøker du, eller jobber ved et av foretakene i regionen, er det viktig at du som ansatt i Sykehuspartner gjør deg kjent med de til enhver tid gjeldene retningslinjer ved det aktuelle foretak.

Liste over helseforetak

Er dere i tvil, konferer med VO-direktør eller HR; corona@sykehuspartner.no 

Privatreiser

Oppdatert 1. oktober 2020:

Privatreiser

Regjeringen anbefaler å unngå alle unødvendige reiser til alle land utenfor Norge. Sykehuspartner slutter seg til denne anbefalingen.

All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko «gule» land/områder som er unntatt karanteneplikt, skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.

Ansatte, herunder ansatte (inkludert nyansatte, vikarer og innleide ressurser) i Sykehuspartner som jobber ute på sykehusene eller som skal besøke sykehus i arbeidssammenheng, bes informere leder dersom de skal- eller har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Overnevnte medarbeidere kan ikke arbeide på- eller besøke sykehuset i jobbsammenheng før det har gått 10 dager etter hjemkomst. Disse 10 dagene vil bli definert som selvpåført karantene og må tas som ferie eller ulønnet permisjon derom man ikke kan utføre arbeidsoppgavene sine et annet sted enn på sykehuset i disse 10 dagene. For medarbeidere som vurdere å reise til- eller har vært på reise i «gult» område og som har sitt faste arbeidssted på sykehus, eller som skal utføre arbeid i pasientnære områder, skal det i hvert tilfelle avklares med sykehuset om medarbeider skal testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb.

Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.

Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.
Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon) dersom arbeidet ikke kan utføres hjemmefra. Som hovedregel gjelder dette også dersom landet/området man kommer fra har endret status fra «gult» til «rødt» under oppholdet.

Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.


Ved brudd på reiseråd

Ansatte som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge kan nektes sykepenger. Det er regulert i den midlertidige forskriften til arbeidsmiljø- og folketrygdloven § 3-1 annet ledd. Det er myndighetenes reiseråd på utreisetidspunktet som er avgjørende for om personen kan nektes sykepenger etter denne bestemmelsen. Ansatte som får karanteplikt, fordi myndighetene endret reiserådene etter utreisen, kan derfor ikke nektes sykepenger på dette grunnlag. Det avgjørende blir hvilket reiseråd som gjaldt på utreisetidspunktet.

 

Timeregistrering og rapportering av fravær

På grunn av den pågående koronapandemien er det viktig for Sykehuspartner HF å få oversikt over hvor store ekstra belastninger som tilfaller den enkelte ansatte og virksomhetsområde. Derfor er det endrede rutiner i forhold til registrering av fravær og ekstraarbeid i Gat.

Registrering av Ekstraarbeid(overtid/forskjøvet/utrykning) på grunn av korona
Registrer Ekstraarbeid (overtid/forskjøvet/utrykning/) knyttet til korona markeres med «Årsakskode 13 – KORONA».  Brukerveiledning til bruk av årsakskoder i Gat finnes her

Brudd på Arbeidsmiljøloven (AML Brudd) på grunn av korona

AML brudd som følge av korona merkes med «Katastrofe/Epidemi/Pandemi». Dette gjelder de i SPHF som bruker Gat fullversjon.

Registrering av fravær i GAT og personalportalen på grunn av korona

De som jobber som vanlig i karantene eller hjemmekontor fører timer som normalt. Du skal da ikke føre fravær. Ved all annen sykdom enn korona skal de ordinære sykefraværskodene benyttes.

For de som ikke kan utføre jobb på vanlig måte på grunn av korona skal bruke en av følgene fraværskoder i Gat:

 

 • 119 - Karantene FTL §8.4f - sykemelding
  Skal brukes for ansatte i karantenesituasjon (forutsetter at du har sykemelding fra lege)
 • 129 - Karantene FTL §8.4f – egenmelding
  Koden brukes i påvente av legetime/sykemelding. 
 • 759 - Karantene FTL §8.4f – arbeider hjemmefra
  Koden brukes der ansatte jobber hjemmefra med vesentlig andre oppgaver enn de skulle ha gjort etter oppsatt plan.
 • 519 - Karantenerelatert permisjon med lønn
  • Brukes ved arbeidsgiverpålagt karantene uten sykemelding/sykepengerett, barn/familiemedlemmers karantene som ikke gir rett til sykemelding for den ansatte e.l.

 

Sykt barn: Omsorgsdager

18.12.20 bestemte regjeringen at fra 01.01.21 og ut året er det:

 • Dobling av antall omsorgsdager   
 • Det er mulig å overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt

Til og med 30.09​.21 kan du:

 • Bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt
 • Omsorgsdager kan brukes selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernhensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

Du har automatisk ut kalenderåret barnet fyller 12 år:

 • 20 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 30 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når du ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har avtale om delt bosted, får dere 20 eller 30 omsorgsdager hver avhengig av hvor mange barn dere har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager

Hvis du i løpet av året 2021 opplever at kvoten er brukt opp og skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte, og du ikke har mulighet til jobbe hjemmefra, gjelder følgende: Be om at skolen eller barnehagen bekrefter at skolen/trinnet/klassen/barnehagen er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Dette må gjøres skriftlig. Det kan godt være en e-post, og bør komme fra rektor eller barnehagen.

Denne bekreftelsen skal foreldrene levere til arbeidsgiver. Deretter forskutterer arbeidsgiver pengene og krever refusjon av folketrygden. 

Dersom du har behov for bekreftelse på at du har en samfunnskritisk stilling, send epost til hr@sykehuspartner.no

Mer om omsorgsdager her

Koder for registrering av omsorgsdager – sykt barn/barnepasser i Gat:

Fra og med 01.01.21 skal omsorgsdager – sykt barn/barnepasser registreres med kodene (merkes med «Brukes fom. 01.01.21»):

 • 470 – «Brukes fom 01.01.21 - Sykt barn barnepasser»
 • 479 – «Brukes fom 01.01.21 – Karantene sykt barn/barnepasser»

Tidligere brukte fraværskoder «470A brukes fom 1.7. Sykt barn / barnepasser 10 dgr (GAT)» og «479A brukes fom 1.7. Karantene sykt barn/barnepasser» vil merkes med «brukes tom. 31.12.20». Kodene vil etter hvert bli satt inaktive.

Koder for registrering av fravær i personalportalen:

Ingen endring for de som registrerer fravær i personalportalen.

 • Sykt barn / barnepasser (470)
 • Karantene ftl §9-6 - barn/barnepasser (479)
 

Hvem skal i karantene?

Se Folkehelseinstituttes regler for avstand, karantene og hjemmeisolering.

 

 Råd til de som er i karantene

Se rådene fra Folkehelseinstituttet

 

Hvem skal testes?

Ta kontakt med fastlege dersom du er i tvil.

Se definisjon fra FHI for mistenkt tilfelle

FHIpresiserer testkriteriene for koronavirus

 

 Informasjon til gravide

Oppdatertinformasjon fra Folkehelseinstituttet til gravide.

 

Om arbeidsoppgaver ved annet helseforetak enn Sykehuspartner

Alle som skal utføre arbeidsoppgaver i annet helseforetak må holde seg oppdatert på det gjeldende helseforetaks retningslinjer.

- Hold deg oppdatert på situasjonen i helseforetakene

 

Alle som er syke med- eller som har luftveissymptomer skal la seg teste for koronavirus og ikke møte på jobb på sykehusene.

Alle ansatte i Sykehuspartner HF, (inkludert nyansatte og vikarer) som jobber ute på sykehusene, skal informere leder dersom de har vært på reise utenlands, også i land som ikke er omfattet av karanteneplikt (gule land/områder), i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal testes for koronasmitte før oppstart i jobb ute på sykehusene.

 

Her finner du mer informasjon om testkriterier for koronavirus

 

Sykehuspartners HMS tiltak for ansatte som jobber i foretak/smitteutsatt område, finner du på intranettet.

Smittevern ifm koronaviruset (e-læring)

Møter på sykehus, se retningslinjer for jobbrelaterte reiser, møter, kurs, arrangement.

 

Ikke håndhilsning/klemming og andre hygieneråd

 Fant du det du lette etter?