For ansatte og innleide i Sykehuspartner HF

Informasjon om koronasituasjonen

Siste oppdatering og varsler

Retningslinjer for å jobbe hjemmefra eller på lokasjon samt retningslinjer for jobbrelaterte reiser, møter, kurs og samlinger ble oppdatert 27. oktober.

Retningslinjer for privatreiser ble oppdatert 1. oktober 2020.

Se også nyhetsstrømmen på intranett (krever pålogging via sikt-nettet)

Det er viktig at alle følger med på hjemmesidene til FHI

 

Jobbe hjemmefra eller på lokasjon?

Myndighetene oppfordrer fortsatt arbeidsgiver til å legge til rette for arbeid hjemmefra dersom forsvarlig drift kan opprettholdes og det ikke lar seg gjøre å reise til og fra arbeidsstedet på annen måte enn med kollektiv transport. Formålet er å minimere antall nærkontakter for å unngå smittespredning. 

Fra 29.10 er det i OSLO påbudt for alle å jobbe hjemmefra så langt det praktisk er mulig og forsvarlig drift og leveranser kan opprettholdes. Påbudet gjelder inn til videre.

Oppfordringen til noe mer regelmessig oppmøte på lokasjon, for ivaretagelse av det psykososiale arbeidsmiljøet, gjelder ikke inn til videre på grunn av den nye smittesituasjonen i Norge og myndighetenes råd.

Langtidseffekter i fht sosiale og relasjonelle relasjoner gjør at noen har et stort behov for å jobbe fra lokasjon for å ivareta fysiske- og psykososiale behov. Ledere skal derfor i dialog med den enkelte medarbeider, som ytrer et slikt behov, diskutere mulige og fleksible løsninger (f.eks. differensiert arbeidstid) slik at den ansatte innimellom kan være på lokasjon innenfor gjeldende smittevernsregler.

Det er i slike tilfeller svært viktig å følge de instrukser som blir gitt, registrering i løsning som er laget for tilstedeværelse på lokasjon og å følge veileder for smittevern for alle ansatte i Sykehuspartner som arbeider på lokasjon.

Arbeid fra lokasjon skal avtales med leder og registreres i registreringssystemet

De som er syke med- eller som har luftveissymptomer skal ikke møte på lokasjon, og la seg teste for koronavirus.

Dersom du har behov for å ta med utstyr hjem skal dette skje i samråd med nærmeste leder. Nærmeste leder har ansvar for å dokumentere hvem og hva som tas med.

Se også:

Hvordan ta vare på kroppen ved dataarbeid hjemme

  

Informasjon til risikogrupper

Ansatte i risikogrupper anbefales å arbeide hjemmefra inntil videre.

Personer som faller inn under denne kategorien tar kontakt med nærmeste leder og gjør avtale om dette.

Oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet til risikogrupper.​

 

Jobbrelaterte reiser, møter, kurs og samlinger.

Alle ansatte/innleide skal informere leder dersom de har vært på reise utenlands, også i land som ikke er omfattet av karanteneplikt.

Reiser til eksternt arrangerte kurs og konferanser utenfor Norge tillates ikke i nåværende pandemi-situasjon.

Tjenestereiser begrenses til det som er nødvendig for å opprettholde daglig drift og understøtte viktige leveranser.

Møtevirksomhet og leveranser som krever fysisk oppmøte, skal som utgangspunkt gjennomføres med maksimalt 20 deltagere i SPs lokaler og kun dersom 1 meters avstandsregel kan opprettholdes.

For eksterne arrangement i SP's regi skal det som utgangspunkt kun gjennomføres med maksimalt 20 deltakere. Om arrangementer vurderes gjennomført f.eks på hotell eller restaurant, må den i SP som er ansvarlig for arrangementet ha tett dialog med hotell/restaurant slik at det sikres at avstands- og smittevernregler kan overholdes.

For alle overnevnte arrangementer anbefales digitale møter fremfor fysiske møter dersom arbeidets art tillater det. Myndighetene anbefaler fortsatt å utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige, og det må utvises særlig skjønn ved vurdering av fysiske arrangement i Oslo.

Juleavslutninger og andre sosial sammenkomster

Det skal ikke gjennomføres sosiale sammenkomster, herunder juleavslutninger, i regi av SP. Dette gjelder ut året 2020.

Besøker du, eller jobber ved et av foretakene i regionen,

- er det viktig at du som ansatt i Sykehuspartner gjør deg kjent med de til enhver tid gjeldene retningslinjer ved det aktuelle foretak.

Ansatte, herunder ansatte (inkludert nyansatte, vikarer og innleide ressurser) i Sykehuspartner som jobber ute på sykehusene eller som skal besøke sykehus i arbeidssammenheng, bes informere leder dersom de skal- eller har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Overnevnte medarbeidere kan ikke arbeide på- eller besøke sykehuset i jobbsammenheng før det har gått 10 dager etter hjemkomst. Disse 10 dagene vil bli definert som selvpåført karantene og må tas som ferie eller ulønnet permisjon derom man ikke kan utføre arbeidsoppgavene sine et annet sted enn på sykehuset i disse 10 dagene. For medarbeidere som vurdere å reise til- eller har vært på reise i «gult» område og som har sitt faste arbeidssted på sykehus, eller som skal utføre arbeid i pasientnære områder, skal det i hvert tilfelle avklares med sykehuset om medarbeider skal testet for Sars-Co V 2 før oppstart på jobb.

Liste over helseforetak

Er dere i tvil, konferer med VO-direktør eller HR (corona@sykehuspartner.no

 

Privatreiser

Oppdatert 1. oktober 2020:

Privatreiser

Regjeringen anbefaler å unngå alle unødvendige reiser til alle land utenfor Norge. Sykehuspartner slutter seg til denne anbefalingen.

All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko «gule» land/områder som er unntatt karanteneplikt, skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.

Ansatte, herunder ansatte (inkludert nyansatte, vikarer og innleide ressurser) i Sykehuspartner som jobber ute på sykehusene eller som skal besøke sykehus i arbeidssammenheng, bes informere leder dersom de skal- eller har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («gule» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Overnevnte medarbeidere kan ikke arbeide på- eller besøke sykehuset i jobbsammenheng før det har gått 10 dager etter hjemkomst. Disse 10 dagene vil bli definert som selvpåført karantene og må tas som ferie eller ulønnet permisjon derom man ikke kan utføre arbeidsoppgavene sine et annet sted enn på sykehuset i disse 10 dagene. For medarbeidere som vurdere å reise til- eller har vært på reise i «gult» område og som har sitt faste arbeidssted på sykehus, eller som skal utføre arbeid i pasientnære områder, skal det i hvert tilfelle avklares med sykehuset om medarbeider skal testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb.

Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.

Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.
Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon) dersom arbeidet ikke kan utføres hjemmefra. Som hovedregel gjelder dette også dersom landet/området man kommer fra har endret status fra «gult» til «rødt» under oppholdet.

Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.


Ved brudd på reiseråd

Ansatte som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge kan nektes sykepenger. Det er regulert i den midlertidige forskriften til arbeidsmiljø- og folketrygdloven § 3-1 annet ledd. Det er myndighetenes reiseråd på utreisetidspunktet som er avgjørende for om personen kan nektes sykepenger etter denne bestemmelsen. Ansatte som får karanteplikt, fordi myndighetene endret reiserådene etter utreisen, kan derfor ikke nektes sykepenger på dette grunnlag. Det avgjørende blir hvilket reiseråd som gjaldt på utreisetidspunktet.

 

Timeregistrering og rapportering av fravær

På grunn av den pågående koronapandemien er det viktig for Sykehuspartner HF å få oversikt over hvor store ekstra belastninger som tilfaller den enkelte ansatte og virksomhetsområde. Derfor er det endrede rutiner i forhold til registrering av fravær og ekstraarbeid i Gat.

Registrering av Ekstraarbeid(overtid/forskjøvet/utrykning) på grunn av korona
Registrer Ekstraarbeid (overtid/forskjøvet/utrykning/) knyttet til korona markeres med «Årsakskode 13 – KORONA».  Brukerveiledning til bruk av årsakskoder i Gat finnes her

Brudd på Arbeidsmiljøloven (AML Brudd) på grunn av korona

AML brudd som følge av korona merkes med «Katastrofe/Epidemi/Pandemi». Dette gjelder de i SPHF som bruker Gat fullversjon.

Registrering av fravær i GAT og personalportalen på grunn av korona

De som jobber som vanlig i karantene eller hjemmekontor fører timer som normalt. Du skal da ikke føre fravær. Ved all annen sykdom enn korona skal de ordinære sykefraværskodene benyttes.

For de som ikke kan utføre jobb på vanlig måte på grunn av korona skal bruke en av følgene fraværskoder i Gat:

 • 119 - Karantene FTL §8.4f - sykemelding

  Skal brukes for ansatte i karantenesituasjon (forutsetter at du har sykemelding fra lege)
 • 129 - Karantene FTL §8.4f – egenmelding

  Koden brukes i påvente av legetime/sykemelding. 

 • 759 - Karantene FTL §8.4f – arbeider hjemmefra

  Koden brukes der ansatte jobber hjemmefra med vesentlig andre oppgaver enn de skulle ha gjort etter oppsatt plan.

Sykt barn: omsorgspermisjon

Myndighetene har endret regelverket for omsorgsdager ifbm koronasituasjonen. Det betyr at de doble dagene som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen faller bort. Alle går tilbake til vanlig antall dager og starter på nytt med disse fra 1. juli 2020. Dette gjelder uavhengig av om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ei.

Men dersom kvoten er brukt og skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte, og du ikke har mulighet til jobbe hjemmefra, gjelder følgende: be om at skolen eller barnehagen bekrefter at skolen/trinnet/klassen/barnehagen er stengt, eller at barnet er satt i karantene. Dette må gjøres skriftlig. Det kan godt være en e-post, og bør komme fra rektor eller barnehagen.

Denne bekreftelsen skal foreldrene levere til arbeidsgiver. Deretter forskutterer arbeidsgiver pengene og krever refusjon av folketrygden. 

Fra og med 1. juli 2020 gjelder disse reglene:

De doble dagene som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen falt bort fra 30. juni 2020 og overførte omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole annulleres. Uansett om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ikke, starter en ny telling å gjelde fra 1. juli 2020:

Du har automatisk ut kalenderåret barnet fyller 12 år:

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager
 • Hvis du har vedtak på ekstra dager fordi du du for eksempel har et kronisk sykt barn, trenger du ikke søke om dette på nytt. Ny telling gjelder også for deg fra 1. juli 2020.

Du kan lese mer om dette her

Koder for registrering av fravær i Gat:

To nye fraværskoder skal benyttes på fravær: Omsorgsdager - sykt barn fra 01.07.20:

 • 470A brukes fom 1.7. Sykt barn / barnepasser 10 dgr (GAT)
 • 479A brukes fom 1.7. Karantene sykt barn/barnepasser

De to fraværskodene telles samlet i Gat, og vil gi varsel ved registrering av fravær når en ansatt har brukt opp sine 10 dager.

Merk! Fraværskodene 470 og 479 skal benyttes på fravær fram til og med 30.06.20:

Koder for registrering av fravær i personalportalen:

Ingen endring for de som registrerer fravær i personalportalen.

 • Sykt barn / barnepasser (470)
 • Karantene ftl §9-6 - barn/barnepasser (479)
 

Definisjoner av mistenk​​te, sannsynlige og bekreftede tilfeller med koronavirus og kon​takter​

Sykehuspartner følger definisjonen til Folkehelseinstituttet

 

Hvem skal i karantene?

Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19

Fra 1. juni ble reglene for smittekarantene endret. Her finner du de nye karantenereglene

Se også Folkehelseinstituttes regler for avstand, karantene og hjemmeisolering.

 

 Råd til de som er i karantene

Se rådene fra Folkehelseinstituttet

 

Hvem skal testes?

Ta kontakt med fastlege dersom du er i tvil.

Se definisjon fra FHI for mistenkt tilfelle

FHIpresiserer testkriteriene for koronavirus

 

 Informasjon til gravide

Oppdatertinformasjon fra Folkehelseinstituttet til gravide.

 

Om arbeidsoppgaver ved annet helseforetak enn Sykehuspartner

Alle som skal utføre arbeidsoppgaver i annet helseforetak må holde seg oppdatert på det gjeldende helseforetaks retningslinjer.

- Hold deg oppdatert på situasjonen i helseforetakene

 

Alle som er syke med- eller som har luftveissymptomer skal la seg teste for koronavirus og ikke møte på jobb på sykehusene.

Alle ansatte i Sykehuspartner HF, (inkludert nyansatte og vikarer) som jobber ute på sykehusene, skal informere leder dersom de har vært på reise utenlands, også i land som ikke er omfattet av karanteneplikt (gule land/områder), i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal testes for koronasmitte før oppstart i jobb ute på sykehusene.

 

Her finner du mer informasjon om testkriterier for koronavirus

 

Sykehuspartners HMS tiltak for ansatte som jobber i foretak/smitteutsatt område, finner du på intranettet.

Smittevern ifm koronaviruset (e-læring)

Møter på sykehus, se retningslinjer for jobbrelaterte reiser, møter, kurs, arrangement.

 

Ikke håndhilsning/klemming og andre hygieneråd

 


Fant du det du lette etter?