Informasjon om koronasituasjonen

For ansatte og innleide i Sykehuspartner HF

Siste oppdatering og varsler

Siste oppdateringer gjøres under hver av overskriftene i tillegg til at det skrives som egen sak i nyhetsstrømmen på intranett (krever pålogging via sikt-nettet)

Viktig at alle følger med på hjemmesidene til FHI

Varsler:

Driftsportalen/Startportalen har begrenset kapasitet. Feilretting pågår. Forventet retting er kl 08.00 18. mars.

 
 

Definisjoner av mistenk​​te, sannsynlige og bekreftede tilfeller med koronavirus og kon​takter​

Sykehuspartner følger definisjonen til Folkehelseinstituttet

 

Hvem skal i karantene?

Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19

Se Folkehelseinstituttes regler for karantene.

Ny forskrift om karantene,isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd avCovid-19 

 

Leders ansvar for vurdering av behov for karantene

Ledere vurderer behov for karantene. Beslutningene baseres på opplysninger fra den ansatte og kjennskap til egen virksomhet. Dersom situasjonen endrer seg eller det kommer nye opplysninger, skal det foretas ny vurdering.

Ledere kan hente inn ansatte fra karantene dersom dette er nødvendig av hensyn til forsvarlig drift. Hvis en ansatt må jobbe til tross for anbefaling om karantene, vil det gjøres en særskilt vurdering av ekstra smitteverntiltak.

 

Råd til de som er i karantene

Se rådene fra Folkehelseinstituttet

 

Hvem skal testes

Ta kontakt med fastlege dersom du er i tvil.

Se definisjon fra FHI for mistenkt tilfelle

FHI presiserer testkriteriene for koronavirus

 

Informasjon til risikogrupper

Ansatte i risikogrupper anbefales å arbeide hjemmefra inntil videre.

Personer som faller inn under denne kategorien tar kontakt med nærmeste leder og gjør avtale om dette.

 

Informasjon til gravide

 

Om arbeidsoppgaver ved annet helseforetak enn Sykehuspartner

Alle som skal utføre arbeidsoppgaver i annet helseforetak må holde seg oppdatert på det gjeldende helseforetaks retningslinjer.

- Hold deg oppdatert på situasjonen i helseforetakene

Sykehuspartners HMS tiltak for ansatte som jobber i foretak/smitteutsatt område, finner du på intranettet.

Smittevern ifm koronaviruset (e-læring)


 

Jobbe hjemmefra

Medarbeidere som kan utføre sine oppgaver hjemmefra bør jobbe hjemmefra. Dette må avklares med nærmeste leder.

Det pågår vurderinger i regi av virksomhetsområdene for å sikre kontinuitet over tid.

Dersom du har behov for å ta med utstyr skal dette skje i samråd med nærmeste leder. Nærmeste leder har ansvar for å dokumentere hvem og hva som tas med. 

  

Reiseaktiviteter i forbindelse med jobb.

Reiser til kurs og konferanser, både innen- og utenlands, er ikke tillatt av Sykehuspartner.

 Interne kurs skal heller ikke gjennomføres og tjenestereiser begrenses til det som er nødvendig for å opprettholde daglig drift og understøtte viktige leveranser.

Møtevirksomhet og leveranser som krever fysisk oppmøte, skal som utgangspunkt gjennomføres. Leder må i hvert tilfelle gjøre en vurdering om hva som krever fysiske oppmøte.

Besøker du, eller jobber ved et av foretakene i regionen, er det viktig at du som ansatt i Sykehuspartner gjør deg kjent med de til enhver tid gjeldene retningslinjer ved det aktuelle foretak.

Er dere i tvil, konferer med VO-direktør eller HR (corona@sykehuspartner.no 

 

Privatreiser

Sykehuspartner fraråder ansatte å reise til utlandet.

Er du på reise følg reiseråd fra Folkehelseinstituttet og UD.

Ansatte må følge gjeldende retningslinjer når de kommer hjem.

Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser må søkes refundert fra eget forsikringsselskap. 

Hvis arbeidsgiver tilbakekaller fra ferie eller inndrar ferie dekker arbeidsgiver tapte kostnader hvis det ikke dekkes av privat forsikring. Dog trenger vi i forkant opplysninger om disse merutgifter før det blir erstattet.

Dersom medarbeider selv velger å kansellere er det den enkeltes private forsikringer som eventuelt må dekke dette.

 

Timeregistrering og rapportering av fravær

Rutine i Gat knyttet til Corona
På grunn av den pågående Coronapandemien er det viktig for Sykehuspartner HF å få oversikt over hvor store ekstra belastninger som tilfaller den enkelte ansatte og virksomhetsområde. Vi gjør dette på to måter:

Årsakskode Corona knyttes til overtid og utrykninger
Vi skal nå markere overtid og utrykninger knyttet til Corona med «Årsakskode 13 – CORONA». Overtid og utrykning på grunn av normal aktivitet skal registreres på koder som for eksempel «Sykdom» eller «Krav til kompetanse» slik vi gjør i dag. Brukerveiledning til bruk av årsakskoder i Gat finnes her

AML brudd som følge av Corona merkes med «Katastrofe/Epidemi/Pandemi».

Det er opprettet en egen bruddkode i GAT som skal benyttes for AML brudd som følge av Coronaviruset: «Katastrofe/Epidemi/Pandemi». Dette gjelder de i SPHF som benytter dagplanlegging og dermed bruker en full versjon av GAT.

Sitter du i karantene og/eller jobber hjemmefra:

De fleste som er i karantene i Sykehuspartner skal jobbe som normalt, men hjemmefra og timeføring skjer som normalt i Current Time. Du fører da ikke noe fravær.

Er du syk av koronaviruset, eller sitter i karantene og har arbeidsoppgaver som ikke kan gjøres hjemmefra:

For de som er syke av Koronaviruset, eller er att i karantene men ikke har fått påvist smitte - og som har arbeidsoppgaver som IKKE kan gjøres hjemmefra benyttes fraværskoder som følger.

- 119 - Karantene FTL §8.4f - sykemelding - skal brukes i perioden for ansatte i karantenesituasjon (dersom du har sykemelding fra lege)

- 129 - Karantene FTL §8.4f - egenmelding  - koden brukes i påvente av legetime/sykemelding. Det er nå åpnet for å bruke egenmelding de 16 første dagen av fraværet og dette anbefales da formålet med dette er å frigjøre mest mulig kapasitet hos fastlegene til de mest prekære oppgavene.

- 759 - Karantene FTL §8.4f – arbeider hjemmefra – koden brukes der ansatte jobber hjemmefra med vesentlig andre oppgaver enn de skulle ha gjort etter oppsatt plan, og ikke kan utføre vakter og klinisk arbeid.(Benyttes kun av de som har arbeidsplan i GAT)

- 479 - Karantene FTL §8.4f – barn/barnepasser – koden benyttes der barn eller barnepasser er satt i karantene, eller der barnehage/skole er stengt av helsemyndighetene. Dersom barnet selv har vært utsatt for smitte og evt. må settes i karantene.

For ansatte som jobber hjemmekontor og opplever at de ikke får jobbet så effektivt som ønskelig pga de har mindre barn hjemme løses dette ved å føre timer ved å se på uken under ett.

Den delen av uken du har fått jobbet føres som normalt på ordinære timekoder, den delen av uka som har blitt brukt til omsorg for hjemmeværende barn føres med overnevnte kode  479 Karantene FTL§8.4f – barn/barnepasser.

Arbeidstakere har rett til omsorgspermisjon dersom de er borte fra arbeidet fordi skole eller barnehage er stengt som følge av koronavirus.

- Arbeidstakere med ett eller to barn som er 12 år eller yngre: 20 omsorgsdager

- Dersom arbeidstaker har tre eller flere barn som er 12 år eller yngre: 30 omsorgsdager

- Arbeidstaker er alene om omsorgen: Henholdsvis 40 og 60 omsorgsdager

Ved all  annen sykdom benyttes de ordinære sykefraværskodene:

Dersom du får ordinær sykdom, skal det registreres som ved vanlig sykmelding / egenmelding:

- 110 Sykmelding

- 120 Egenmelding

Fraværet skal logges som normalt både i Current Time og der du ellers i tillegg fører fravær (GAT eller Personalportalen)

 

Stengte skoler/ barnehager

Det bør så langt det er mulig tilrettelegges for å arbeide hjemmefra. Dersom dette ikke er mulig bør leder og arbeidstaker prøve å finne løsninger med hensyn til ferie, avspasering eller eventuelt velferdspermisjon.

Helsedirektoratet har besluttet at skoler og barnehager skal sørge for et tilbud til barn av ansatte i helsesektoren (inkludert Sykehuspartner HF) og andre kritiske samfunnsfunksjoner. Dette gjelder imidlertid kun i de tilfeller der begge foreldre jobber i helsesektoren eller i andre kritiske samfunnsfunksjoner (jf helsedirektoratets definisjon: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19 ). Den enkelte må selv gjøre en vurdering av behovet for et slikt tilbud opp imot sin rolle i Sykehuspartner HF.

De som trenger bekreftelse fra Sykehuspartner HF om at du arbeider med en samfunnskritisk oppgave, henvend deg til Corona@sykehuspartner.no , og vi vil kunne utstede en slik bekreftelse. Dersom du som ansatt i Sykehuspartner HF opplever at skole/barnehage ikke er villig til å gi tilbud til ditt/dine barn, oppfordres du til å kontakte HR på ovennevnte mailadresse .

Tilsvarende tilbud skal gis til foreldre med barn som har særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Det er ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler som skal sørge for et slikt tilbud.

 

Ikke håndhilsning/klemming og andre hygieneråd

 


Fant du det du lette etter?