Informasjon om koronasituasjonen

For ansatte og innleide i Sykehuspartner HF

Siste oppdatering og varsler

Retningslinjer for privatreiser ble oppdatert 22. juli 2020. Se også nyhetsstrømmen på intranett (krever pålogging via sikt-nettet)

Det er viktig at alle følger med på hjemmesidene til FHI

 

Jobbe hjemmefra

Medarbeidere som kan utføre sine oppgaver hjemmefra skal jobbe hjemmefra.

Myndighetene oppfordrer fortsatt til å jobbe hjemmefra for alle som kan, men har du behov for å komme tilbake på arbeidsstedet, må du først ta kontakt med din leder og følge de instrukser som blir gitt. Veileder for smittevern for alle ansatte i Sykehuspartner som arbeider på lokasjon

Det pågår vurderinger i regi av virksomhetsområdene for å sikre kontinuitet over tid.

Dersom du har behov for å ta med utstyr skal dette skje i samråd med nærmeste leder. Nærmeste leder har ansvar for å dokumentere hvem og hva som tas med. 

Hvordan ta vare på kroppen ved dataarbeid hjemme

  

Informasjon til risikogrupper

Ansatte i risikogrupper anbefales å arbeide hjemmefra inntil videre.

Personer som faller inn under denne kategorien tar kontakt med nærmeste leder og gjør avtale om dette.

 

Jobbrelaterte reiser, kurs og samlinger.

Reiser til eksternt arrangerte kurs og konferanser utenfor Norge skal bare gjennomføres dersom det er helt nødvendig og med tillatelse gitt av VO-direktør.

Møtevirksomhet og leveranser som krever fysisk oppmøte, skal som utgangspunkt gjennomføres.

Tjenestereiser begrenses til det som er nødvendig for å opprettholde daglig drift og understøtte viktige leveranser.

Myndighetene har åpnet for arrangementer med inntil 200 deltakere fra 15.juni dersom avstands- og smittevernregler kan overholdes. Sykehuspartner følger myndighetenes anbefalinger slik at dette også vil gjelde for arrangementer i vår virksomhet. Men selv om det nå er åpnet for samlinger med inntil 200, skal ledere gjøre en nøye vurdering om så store arrangementer skal arrangeres i SP pt særlig i Oslo-området med tanke på utfordringer med bruk av kollektivtrafikk.

Om arrangementer vurderes gjennomført fks på hotell eller restaurant, må den i SP som er ansvarlig for arrangementet ha tett dialog med hotell/restaurant slik at det sikres at avstands- og smittevernregler kan overholdes

For alle overnevnte arrangementer anbefales digitale møter fremfor reiser hvis arbeidets art tillater det. Myndighetene anbefaler fortsatt å utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.

Besøker du, eller jobber ved et av foretakene i regionen, er det viktig at du som ansatt i Sykehuspartner gjør deg kjent med de til enhver tid gjeldene retningslinjer ved det aktuelle foretak.

Liste over helseforetak

Er dere i tvil, konferer med VO-direktør eller HR (corona@sykehuspartner.no

 

Privatreiser

Oppdatert 22. juli 2020:

Helse Sør-Øst har kommet med felles anbefalinger for sykehusansatte i de fire helseregionene (Gjelder også alle ansatte i Sykehuspartner HF).

På bakgrunn av myndighetenes veiledning til de nye reiserådene som gjelder fra 15. juli, har ledelsen i foretaksgruppene blitt enige om følgende anbefalinger til helsepersonell og andre ansatte på sykehus, herunder ansatte i Sykehuspartner HF, som vurderer utenlandsreiser i sommerferien:


1. Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år. Vi slutter oss til denne anbefalingen.

2. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («grønne» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.

3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.

4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.

5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Som hovedregel gjelder dette også dersom landet/området man kommer fra har endret status fra «grønt» til «rødt» under oppholdet.

6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.

7. Ansatte, herunder ansatte (inkludert nyansatte og vikarer) i Sykehuspartner HF som jobber ute på sykehusene, bes informere leder dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb, og leder må sammen med medarbeider gjøre en vurdering av dette. Dette gjelder ikke øvrige ansatte i Sykehuspartner HF. . Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

Ved brudd på reiseråd

Ansatte som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge kan nektes sykepenger. Det er regulert i den midlertidige forskriften til arbeidsmiljø- og folketrygdloven § 3-1 annet ledd. Det er myndighetenes reiseråd på utreisetidspunktet som er avgjørende for om personen kan nektes sykepenger etter denne bestemmelsen. Ansatte som får karanteplikt, fordi myndighetene endret reiserådene etter utreisen, kan derfor ikke nektes sykepenger på dette grunnlag. Det avgjørende blir hvilket reiseråd som gjaldt på utreisetidspunktet.


Reiserådene blir oppdatert løpende, og kan leses ved å følge oppdatert reiseinformasjon hos regjeringen.no

Les mer om rett til sykepenger ved utenlandsreiser på NAV sine nettsider.

 

Timeregistrering og rapportering av fravær

På grunn av den pågående koronapandemien er det viktig for Sykehuspartner HF å få oversikt over hvor store ekstra belastninger som tilfaller den enkelte ansatte og virksomhetsområde. Derfor er det endrede rutiner i forhold til registrering av fravær og ekstraarbeid i Gat.

Registrering av Ekstraarbeid(overtid/forskjøvet/utrykning) på grunn av korona
Registrer Ekstraarbeid (overtid/forskjøvet/utrykning/) knyttet til korona markeres med «Årsakskode 13 – KORONA».  Brukerveiledning til bruk av årsakskoder i Gat finnes her

Brudd på Arbeidsmiljøloven (AML Brudd) på grunn av korona

AML brudd som følge av korona merkes med «Katastrofe/Epidemi/Pandemi». Dette gjelder de i SPHF som bruker Gat fullversjon.

Registrering av fravær i GAT og personalportalen på grunn av korona

De som jobber som vanlig i karantene eller hjemmekontor fører timer som normalt. Du skal da ikke føre fravær. Ved all annen sykdom enn korona skal de ordinære sykefraværskodene benyttes.

For de som ikke kan utføre jobb på vanlig måte på grunn av korona skal bruke en av følgene fraværskoder i Gat:

 • 119 - Karantene FTL §8.4f - sykemelding

  Skal brukes for ansatte i karantenesituasjon (forutsetter at du har sykemelding fra lege)
 • 129 - Karantene FTL §8.4f – egenmelding

  Koden brukes i påvente av legetime/sykemelding. 

 • 759 - Karantene FTL §8.4f – arbeider hjemmefra

  Koden brukes der ansatte jobber hjemmefra med vesentlig andre oppgaver enn de skulle ha gjort etter oppsatt plan.

Sykt barn: omsorgspermisjon

Myndighetene har endret regelverket for omsorgsdager ifbm koronasituasjonen. Det betyr at de doble dagene som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen faller bort. Alle går tilbake til vanlig antall dager og starter på nytt med disse fra 1. juli 2020. Dette gjelder uavhengig av om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ei.

Fra og med 1. juli 2020 gjelder disse reglene:

De doble dagene som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen falt bort fra 30. juni 2020 og overførte omsorgsdager på grunn av stengt barnehage/skole annulleres. Uansett om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ikke, starter en ny telling å gjelde fra 1. juli 2020:

Du har automatisk ut kalenderåret barnet fyller 12 år:

 • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn
 • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn
 • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
 • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager
 • Hvis du har vedtak på ekstra dager fordi du du for eksempel har et kronisk sykt barn, trenger du ikke søke om dette på nytt. Ny telling gjelder også for deg fra 1. juli 2020.

Du kan lese mer om dette her

Koder for registrering av fravær i Gat:

To nye fraværskoder skal benyttes på fravær: Omsorgsdager - sykt barn fra 01.07.20:

 • 470A brukes fom 1.7. Sykt barn / barnepasser 10 dgr (GAT)
 • 479A brukes fom 1.7. Karantene sykt barn/barnepasser

De to fraværskodene telles samlet i Gat, og vil gi varsel ved registrering av fravær når en ansatt har brukt opp sine 10 dager.

Merk! Fraværskodene 470 og 479 skal benyttes på fravær fram til og med 30.06.20:

Koder for registrering av fravær i personalportalen:

Ingen endring for de som registrerer fravær i personalportalen.

 • Sykt barn / barnepasser (470)
 • Karantene ftl §9-6 - barn/barnepasser (479)
 

Definisjoner av mistenk​​te, sannsynlige og bekreftede tilfeller med koronavirus og kon​takter​

Sykehuspartner følger definisjonen til Folkehelseinstituttet

 

Hvem skal i karantene?

Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19

Fra 1. juni ble reglene for smittekarantene endret. Her finner du de nye karantenereglene

Se også Folkehelseinstituttes regler for avstand, karantene og hjemmeisolering.

 

 Råd til de som er i karantene

Se rådene fra Folkehelseinstituttet

 

Hvem skal testes

Ta kontakt med fastlege dersom du er i tvil.

Se definisjon fra FHI for mistenkt tilfelle

FHI presiserer testkriteriene for koronavirus

 

 Informasjon til gravide

 

Om arbeidsoppgaver ved annet helseforetak enn Sykehuspartner

Alle som skal utføre arbeidsoppgaver i annet helseforetak må holde seg oppdatert på det gjeldende helseforetaks retningslinjer.

- Hold deg oppdatert på situasjonen i helseforetakene

Sykehuspartners HMS tiltak for ansatte som jobber i foretak/smitteutsatt område, finner du på intranettet.

Smittevern ifm koronaviruset (e-læring)


 

Gradvis gjenåpning av barnehager og skoler

Fra 20. april åpner barnehager. Fra 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn og SFO. SP råder alle ansatte til å jobbe hjemmefra dersom det lar seg gjøre. Det oppfordres fortsatt til at medarbeider og leder sammen finner gode løsninger for dette. I forhold til timeføring så kan de som har mulighet til å få jobbe noe med barn hjemme, føre dette som normalt på ordinære timekoder. Den delen av uka som har blitt brukt til omsorg for hjemmeværende barn føres med kode 479 Karantene FTL§8.4f – barn/barnepasser. Ved en slik deling føres det timer ved å se på uken under ett.

Dersom det ikke er mulig å utføre arbeid hjemmefra samtidig som barn er hjemme fordi skole/ barnehage fortsatt er stengt pga korona-situasjonen, har forelder rett til omsorgspermisjon.

Omsorgspermisjon kan også innvilges dersom det oppleves usikkerhet i fht å sende barn tilbake til barnehage/skole pr nå.

- Arbeidstakere med ett eller to barn som er 12 år eller yngre: 20 omsorgsdager

- Dersom arbeidstaker har tre eller flere barn som er 12 år eller yngre: 30 omsorgsdager

- Arbeidstaker er alene om omsorgen: Henholdsvis 40 og 60 omsorgsdager

Dersom omsorgspermisjonen er brukt opp, kan velferdspermisjon vurderes innvilget av leder

 

Ikke håndhilsning/klemming og andre hygieneråd

 


Fant du det du lette etter?