Moderne og felles IKT-tjenester skal støtte foretakenes behov

Moderniseringsprogrammet i Helse Sør-Øst, Digital fornying, har iverksatt flere omfattende prosjekter som skal bidra til at infrastruktur og kliniske løsninger standardiseres og effektiviseres gjennom felles tjenesteleverandør (Sykehuspartner). Dette skal sikre at målene om økt pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen nås.

Foto: Shutterstock

Helseforetakene har behov for IKT- løsninger som støtter effektiv og sikker pasientbehandling av høy kvalitet og muliggjør nye arbeidsmetoder.

Modernisering av infrastrukturen er en forutsetning for effektive regionale løsninger. Moderniseringsprogrammet i Helse Sør-Øst, Digital fornying, har iverksatt flere omfattende prosjekter som skal bidra til at infrastruktur og kliniske løsninger standardiseres og effektiviseres gjennom felles tjenesteleverandør (Sykehuspartner). Dette skal sikre at målene om økt pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen nås.

Standardisering av løsninger vil redusere kompleksitet, bidra til effektivisering og øke muligheten for integrasjoner. Det er en forutsetning for å kunne tilby sømløse pasientforløp.

Omstillinger

Endringer i arbeidsprosesser og etablering av regionale løsninger krever omstilling i hele foretaksgruppen, inkludert Sykehuspartner. Dette vil for eksempel bety at foretakene i fellesskap samarbeider om utviklingsbehov og prioriteringer for hver av de 20-25 regionale kundetjenestene (f.eks LAB eller Pre-hospital) alle våre systemer skal grupperes i. Sykehuspartner på sin side vil endre sin leveransemodell slik at arbeidet i større grad orienteres rundt hver av disse kundetjenestene.

Noen helseforetak har allerede kommet godt i gang med å redusere antall applikasjoner, og dette arbeidet skal vi bygge videre på i fellesskap i hele foretaksgruppen. Antall applikasjoner i foretaksgruppen skal reduseres betydelig frem mot 2020. Det brukes i dag flere ulike programmer for samme tjeneste på foretakene. Ved å samordne og redusere antallet applikasjoner, vil foretakene enklere kunne dele pasientinformasjon uansett hvor i regionen de arbeider. Drift og forvaltning av tjenestene skal utføres på en mer effektiv og bærekraftig måte fremover.

Sykehuspartner skal bidra med å støtte målet om uønsket variasjon i pasientbehandlingen og med å utvikle og forvalte regionaliserte løsninger på en mer effektiv måte. Sykehuspartner skal oppleves som en relevant, pålitelig og kostnadseffektiv tjenesteleverandør for sykehusene. Sykehuspartner skal sikre riktig kompetanse for å understøtte helseforetakenes behov, leveranser på tid, kost og kvalitet, og bruke markedet effektivt.

Effektiv bruk av markedet

Helse Sør-Øst RHF vurderer nå sammen med Sykehuspartner, om det skal inngås avtale med ekstern partner for å gjennomføre moderniseringen av infrastruktur og støtte videre drift av IKT-tjenester. Sykehuspartner vil på den måten styrke sitt arbeid med å sikre stabil og sikker drift av sykehusnære IKT-tjenester slik at helsepersonell får frigitt tid til å fokusere på sin primære virksomhet – pasientbehandling.

Ved å benytte ekstern partner til leveranse av basis IKT-tjenester, vil Sykehuspartner kunne tilby mer profesjonelle og standardiserte prosesser for IKT og samtidig videreutvikle sin kompetanse på sykehusnær IKT.

Ved hjelp av ekstern partner vil moderniseringen av infrastruktur og utfasing av gammel teknologi kunne skje raskere. Dette vil muliggjøre standardiserte tjenester og gi mer forutsigbarhet i leveransene fra Sykehuspartner. Helseforetakene skal fremdeles forholde seg til Sykehuspartner som total tjenesteleverandør. 

Anskaffelsesprosessen har pågått i halvannet år, og endelig anbefaling legges etter planen frem for styret i Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016.