Infrastrukturmodernisering

Moderne og felles IKT-tjenester skal støtte pasientenes behov

Helse Sør-Øst digitaliserer for å forbedre pasienttjenester og møte samfunnets forventninger. For å gjennomføre digitaliseringen må vi modernisere en aldrende og sammensatt IKT-infrastruktur.

Leveranser innen IKT-infrastruktur drives i økende grad av profesjonelle leverandører som kan tilby industrialiserte og automatiserte løsninger - uavhengig av sektor. I samarbeid med en ekstern partner kan Sykehuspartner levere en modernisert IKT infrastruktur til helseforetakene raskere, mer effektivt og økonomisk lønnsomt. Modernisering og drift gjennom en ekstern partner vil bidra til at Sykehuspartners kjernevirksomhet vil være innen utvikling og bruk av sykehusnære løsninger.

Ofte stilte spørsmål om infrastrukturmodernisering (iMod)

Klikk på spørsmålet for å lese svaret

Hva er iMod?

Programmet for modernisering av infrastruktur i Helse Sør-Øst (iMod) er ansvarlig for modernisering og standardisering av foretaksgruppens samlede IKT-infrastruktur og standardisering og forenkling av programvareutvalget ved sykehusene i regionen. Bakgrunnen er at Helse Sør-Øst RHF vedtok i september 2016 å inngå en langsiktig avtale med en ekstern partner for gjennomføring av modernisering av IKT-infrastruktur i regionen. I foretaksmøte 15. september 2016 fikk Sykehuspartner oppdraget om å inngå kontrakt med Hewlett Packard Enterprise (HPE), som var den leverandøren som hadde både best pris og kvalitet i henhold til den gjennomførte konkurransen.

Hva kommer helsearbeiderne til å merke av funksjonelle forbedringer?


Modernisering gir en enklere hverdag for helsearbeiderne og mer tid til pasientene. Noen eksempler er:

  • Raskere nett og bedre stabilitet på nett og tjenester gir mer effektivitet og kortere påloggingstid
  • Sikker print hindrer at pasientinformasjon kommer på avveie og reduserer bruk av papir og printere
  • Bedre tilgjengelighet og flere mobile løsninger med nytt trådløst nett
  • Dynamisk arbeidsflate gir helsearbeidere tilgang til de samme programmene (applikasjonene) uansett hvor de logger seg på
  • Økt bruk av selvbetjeningsløsninger for helsearbeidere og pasienter

Hvilke fordeler vil modernisering av infrastruktur gi for helseforetakene?


Vi standardiserer og moderniserer infrastruktur for at HSØ skal kunne bruke sine ressurser på det som er pasientnært og helsespesifikt. Det innebærer at vi må rydde i vår basis infrastruktur. Det bidrar også til at vi må rydde i de pasientnære applikasjonene. 

  • Helse Sør-Øst skal ha særskilt kunnskap om sykehusnær teknologi. Det skal være vår spesialisering
  • Helse Sør-Øst skal jobbe i tett samarbeid med helsepersonell for å utvikle og levere best mulig verktøy som støtter deres hverdag i pasientbehandlingen
  • Helse Sør-Øst er helt avhengig av at Sykehuspartner leverer løsninger som bidrar til at vi kan gjøre mer med færre ressurser
  • Vurderingen er at det er best for Helse Sør-Øst om infrastrukturen leveres av en kommersiell leverandør, slik at vi kan fokusere på pasientnær teknologi

Å utnytte automatisert og standardisert infrastruktur gjør at vi kan realisere en gevinst. Dette kan brukes til pasientbehandlingen – investering i teknisk utstyr, kreftmedisiner, ressurser, ambulanser, nye sykehus. Dette er vår hovedoppgave: å sørge for god pasientbehandling.

Hvilke områder skal ivaretas av avtalen om infrastrukturmodernisering?

Med IKT-infrastruktur menes områder som dynamisk arbeidsflate (skrivebordet), lagring, telefoni, nettverk og datasentre. Dynamisk arbeidsflate er skrivebordet på datamaskinen med alle programmene dine og tilgang til disse fra ulike maskiner og enheter.


Hva er kontraktens varighet?

Kontrakten løper over syv år med mulighet for tre års forlengelse

Hva er kontraktens kostnadsramme?

Kontrakten er på ca. 5 milliarder kroner, fordelt over syv år. Dette er ca. 800 millioner årlig i snitt, noe som er ca. 1 % av den totale omsetning for HSØ RHF årlig.

Hvorfor ble avtalen med HPE inngått?

Bakgrunnen for avtalen er beskrevet i styresaken som lå til grunn for behandlingen i styret for Helse Sør-Øst RHF 8. september i år (Styresak 069-2016). Se også nettsaken Helse Sør-Øst inngår avtale om IKT-modernisering for info om begrunnelsen.

Når begynner kontrakten å løpe?

Kontrakten begynte å løpe ved signeringen. De ansatte i Sykehuspartner som omfattes av avtalen virksomhetsoverdras før sommerferien 2017. HPE overtar ansvaret for eksisterende drifts- og leveransemodell for infrastruktur samme tidspunkt.

Hva koster moderniseringen for helseforetakene?

Det vil ikke bli noen endringer i kostnadene for sykehusene i 2017. Den nye prismodellen vil gjelde tidligst fra 2018. Den vil innebære en forbedring av tjenesteavtalene på vei mot en ny prismodell. Modellen legger til rette for at foretakene kan styre sitt eget kostnads- og servicenivå i større grad enn tidligere. Sykehuspartner vil ta eventuelle underskudd av driften på sine budsjetter inntil videre.

Hvor mye sparer Sykehuspartner på dette?

Avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE) gir sykehusene og Sykehuspartner tilgang til erfaring og kompetanse fra gjennomføring av tilsvarende og vellykkede moderniseringsprosjekter. For sykehusene betyr dette at moderniseringen kan gjennomføres med samme kvalitet, men raskere og med lavere risiko enn om vi skulle gjort det selv, samtidig som det gir en bedret økonomisk bærekraft for helseregionen.
Vår hovedoppgave er pasientbehandling. Vi forvalter store ressurser på vegne av samfunnet og det er vår plikt å bruke disse ressursene best mulig. Vår utredning viser at vi kan hente ut betydelig gevinst ved å inngå en avtale med en ekstern partner. Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer, for eksempel fornyelse av gammelt medisinskteknisk utstyr.


Relaterte artikler


Presentasjoner og dokumenter