Ny IKT-infrastruktur

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)

Hverdagen på sykehusene er kompleks og helseteknologien utvikles raskt. 80 000 medarbeidere i Helse Sør-Øst jobber med det viktigste vi har, livet vårt og helsen vår. Tusenvis av applikasjoner skal snakke sammen, fungere hver dag, driftes og forvaltes. IKT er ikke lenger kun et støtteverktøy, men en sentral del av sykehusvirksomheten.

Dagens IKT-infrastruktur er kompleks og omfattende, med over 2500 ulike programmer sammen med 170 000 medisinsktekniske enheter i bruk basert på mer enn 10 000 servere. Det er tidskritisk å gjennomføre en standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst.

Digitaliserte helsetjenester

Utviklingen går i retning av mer nettbaserte helsetjenester og tjenester som leveres hjem til pasientene. Nye prosesser og arbeidsmåter må understøttes, og det må legges til rette for kommunikasjon mellom ulike aktører på en sikker måte. Digitaliseringen og innovasjonsinitiativene i regionen skal bidra til et helhetlig pasientforløp, pasientsikkerhet og en dreining mot pasientens helsetjeneste. Program STIM skal tilrettelegge for at banebrytende helseteknologi kan tas i bruk i fremtiden, og at helsepersonell mer effektivt kan hjelpe mennesker på sitt mest sårbare.

Se kort introduksjonsvideo om STIM (ekstern lenke):

Videoknapp

I Helse Sør-Øst er det i dag tre ulike plattformer. Mangelen på en felles plattform begrenser samhandlingen på tvers av helseforetakene og kommunikasjon mellom helsepersonell i ulike helseforetak, og overganger mellom forskjellige behandlingssteder er for pasientene ikke tilfredsstillende. Dagens infrastruktur har ikke standardisert teknologi, og kapasitetsbegrensninger er til hinder for moderne regionale løsninger og felles kjernesystemer.

Programmet skal standardisere IKT-infrastrukturen for å forenkle og effektivisere utvikling og drift, og for å øke sikkerheten. Programmet skal tilrettelegge for omfattende utfasing av infrastruktur som ikke er kompatibel, ikke kan oppdateres eller ikke er sikker, og erstatte disse med standardiserte løsninger og sikkerhetsmekanismer.

Programmets oppdrag

Sykehuspartner HF ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag «å etablere et nytt program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur …).

Det innebærer at programmet skal levere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som:

  • Ivaretar krav til sikker og stabil drift, herunder informasjonssikkerhet og personvern
  • Tar i bruk teknologi som tilrettelegger for innovasjon, digitalisering og felles, skalerbare tjenester til beste for behandler og pasient
  • Legger til rette for å nå effektmål og realisere gevinster i foretaksgruppen

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.