Ny IKT-infrastruktur

Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)

Hverdagen på sykehusene er kompleks og helseteknologien utvikles raskt. 80 000 medarbeidere i Helse Sør-Øst jobber med det viktigste vi har, livet vårt og helsen vår. Tusenvis av applikasjoner skal snakke sammen, fungere hver dag, driftes og forvaltes. IKT er ikke lenger kun et støtteverktøy, men en sentral del av sykehusvirksomheten.

Dagens IKT-infrastruktur er kompleks og omfattende, med over 2500 ulike programmer sammen med 170 000 medisinsktekniske enheter i bruk basert på mer enn 10 000 servere. Det er tidskritisk å gjennomføre en standardisering og modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst.

Digitaliserte helsetjenester

Utviklingen går i retning av mer nettbaserte helsetjenester og tjenester som leveres hjem til pasientene. Nye prosesser og arbeidsmåter må understøttes, og det må legges til rette for kommunikasjon mellom ulike aktører på en sikker måte. Digitaliseringen og innovasjonsinitiativene i regionen skal bidra til et helhetlig pasientforløp, pasientsikkerhet og en dreining mot pasientens helsetjeneste. Program STIM skal tilrettelegge for at banebrytende helseteknologi kan tas i bruk i fremtiden, og at helsepersonell mer effektivt kan hjelpe mennesker på sitt mest sårbare.

Se kort introduksjonsvideo om STIM:

 

​I Helse Sør-Øst er det i dag tre ulike plattformer. Mangelen på en felles plattform begrenser samhandlingen på tvers av helseforetakene og kommunikasjon mellom helsepersonell i ulike helseforetak, og overganger mellom forskjellige behandlingssteder er for pasientene ikke tilfredsstillende. Dagens infrastruktur har ikke standardisert teknologi, og kapasitetsbegrensninger er til hinder for moderne regionale løsninger og felles kjernesystemer.

Programmet skal standardisere IKT-infrastrukturen for å forenkle og effektivisere utvikling og drift, og for å øke sikkerheten. Programmet skal tilrettelegge for omfattende utfasing av infrastruktur som ikke er kompatibel, ikke kan oppdateres eller ikke er sikker, og erstatte disse med standardiserte løsninger og sikkerhetsmekanismer.


Arbeidsflate

Hovedprosjekt arbeidsflate skal standardisere og modernisere, samt øke tilgjengelighet og sikkerhet på arbeidsflaten i Helse Sør-Øst. Dette innebærer blant annet:

 • Erstatte utdatert klientmaskinvare

 • Etablere regional Citrixplattform

 • Etablere mobilitetsplattform

 


​Nettverk

Prosjektet skal etablere en helhetlig og regional nettverksinfrastruktur som gir god kontroll, synlighet, sporbarhet og oversikt over utstyr og aktivitet på nettverket.
Dette skal gi et sikkert og stabilt nettverk for tjenestene og brukerne, og understøtte bruk av mobile tjenester. Prosjektet skal blant annet:

 • Utarbeide en sentralisert driftsmodell i henhold til regional sikkerhetsarkitektur, samt en enhetlig modell for prioritert trafikk i nettverket
 • Levere en trådløs dekningsgrad som understøtter bruk av mobile tjenester


​Telekom

Prosjektet skal gjennomføre et teknologibytte fra ISDN til IP. I tillegg skal det bygges en felles regional telekomplattform som skal erstatte lokale telefonsentraler.
Plattformen vil tilrettelegge for interne og eksterne tjenester og samhandlingsløsninger, som eksempelvis videokonferanse, multimediemeldinger og hjemmebasert pasientoppfølging.

Prosjektet skal gi sykehusene sikre og stabile telefonitjenester når ISDN avvikles og tilrettelegge for nye tjenester i fremtiden.

 


​Tverrgående tjenester

Tverrgående tjenester skal legge til rette for en hensiktsmessig arkitektur og systemintegrasjon mellom de ulike komponentene i IKT-infrastrukturen, applikasjoner og understøttede systemer, samt sikre ivaretakelse av sikkerhetsmessige krav.

Prosjektet vil etablere rammer for regional sone- og domenestruktur, og tilrettelegge for sikkerhetstiltak og skillemekanismer som ivaretar krav til informasjonssikkerhet og personvern.

Migrering av serverbaserte applikasjoner og tjenester fra dagens plattform til modernisert plattform.


​Windows 10

Prosjektet omfatter utrulling av Windows 10 til alle helseforetak, ca. 60 000 klienter i regionen.

Standard Windows 10 operativsystem vil:

 • Gi økt sikkerhet og stabilitet gjennom kontinuerlig og kontrollert oppdatering/drift av klientplattformen
 • Legge til rette for flere funksjoner og mobile løsninger
 • Gi brukerne et mer moderne grensesnitt der ansatte kan tilpasse egen arbeidsflate
 • Utrullingen legger opp til en kombinasjon av selvbetjening og utrulling til likartede brukergrupper på tvers av helseforetakene


 

Programmets oppdrag

Sykehuspartner HF ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag «å etablere et nytt program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur …).

Det innebærer at programmet skal levere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur som:

 • Ivaretar krav til sikker og stabil drift, herunder informasjonssikkerhet og personvern
 • Tar i bruk teknologi som tilrettelegger for innovasjon, digitalisering og felles, skalerbare tjenester til beste for behandler og pasient
 • Legger til rette for å nå effektmål og realisere gevinster i foretaksgruppen

 

Fant du det du lette etter?