Alle sykehus på samme versjon av tjenesten Mor og barn

I løpet av 2016 vil alle helseforetak være på samme regionale standard og versjon av Mor og barn, som er regional svangerskaps-, fødsel- og barseljournal.

Illustrasjonsfoto: Cicilie hennig-Till

Alle foretak vil med den nye versjonen få en lik regional standard for arbeidsflyt og kodeverk. Den nye versjonen av gir brukerne et nytt og forbedret brukergrensesnitt som medfører færre klikk og mer effektiv arbeidsflyt. Mor og barn tjenesteapplikasjonen heter Partus.

Sykehusene og Sykehuspartner har samarbeidet tett i forbindelse med oppgraderingene. Det er Helse Sør-Øst/Regionalt senter for IKT-løsninger (RSKI) som sørger for at alle helseforetakene møtes sammen med Sykehuspartner. Vi vil kunne samarbeide godt om oppgraderinger og forbedringer på en helt ny måte når vi har samme IKT-løsning i bruk.

Sykehuspartner bidrar blant annet med opplæring, testing, produksjonssetting og oppfølging etterpå. Barselmodulen kan nå håndtere flere innleggelser, noe som er viktig for foretak med flere lokasjoner, da mange pasienter flyttes internt i helseforetaket.
Prosjektet har hatt stort utbytte av å leie inn to jordmødre fra Vestre Viken og Sørlandet Sykehus for å bistå i testing og gjennomføring.

Mulighet for talegjenkjenning

Talegjenkjenning i Partus har lenge vært en etterspurt funksjonalitet blant klinikere. Nå er dette mulig å bestille. Foreløpig er det Vestre Viken og Oslo universitetssykehus som har tatt det i bruk.
- Talegjenkjenning i Partus har blitt veldig godt mottatt av legene i Vestre Viken, da dette letter deres arbeid, sier Mette Kjensberg Nordbø i Vestre Viken.

Talegjenkjenningen oppleves som enkel i bruk. Bruk av talegjenkjenningen vil sikre at det i saker som krever mye dokumentasjon, som for eksempel fødselssamtaler, dokumenteres i Partus og ikke kun DIPS.

Veien videre

Det har i 2016 vært et tett program med innføring av nye løsninger samtidig med oppgraderinger til ny versjon. Nå gjenstår det å oppgradere Sykehuset Telemark og Sørlandet Sykehus, som er planlagt i slutten av året.
- Fysisk tilstedeværelse i foretakene er et av de viktigste suksesskriteriene både i forkant, under og i etterkant av gjennomføringene, forteller prosjektleder fra Sykehuspartner, Astrid Opdahl.