Grønn kjemi i Helse Sør-Øst

Grønn kjemi er det regionale samarbeidet for trygg kjemikaliehåndtering ved sykehusene. Her finner du informasjon om samarbeidet og lister over kjemikalier som skal begrenses eller fases ut innen 2020.

Tore Havellen, miljørådgiver OUS og del av Grønn kjemi. Foto: Anne Aschehoug Loftu

(Please scroll down for English version)

Restriksjonslisten ble godkjent av HMS-ledermøtet i Helse Sør-Øst 14. oktober i år. Sykehuspartner skal nå teste bruken av restriksjonslisten før den tas i bruk ved samtlige helseforetak. Grønn kjemi vil gjennomføre opplæring lokalt ut året.

Kjemikalieprogrammet til Helse Sør-Øst

- For sykehus er det særlig viktig å substituere farlige kjemikalier i produkter som er invasive, kommer i kontakt med pasienter, eller stoffer som er potensielt farlige for personene som jobber med dem, sier Trude Ertresvåg, spesialrådgiver miljø i Sykehuspartner.

Økt effektivitet gjennom regionalt samarbeid

Helseforetakene opprettet i 2015 et regionalt samarbeid om substitusjon av helse- og miljøfarlige stoffer for å dele kompetanse, standardisere arbeidsmetoder og unngå dobbeltarbeid. Samarbeidet er organisert gjennom forumet Grønn kjemi, som består av en eller flere representanter fra hvert helseforetak. Se mandatet og medlemmer i Grønn kjemi i vedlegg nederst.

«Inventaroversikt» på sykehusene

Som ledd i samarbeidet, ble helseforetakene samlet i en felles database i det elektroniske stoffkartoteket til Eco Online. Stoffkartoteket er blitt tilpasset våre behov og sikrer en felles arbeidsmetodikk og sammenlignbare rapporter på tvers av helseforetakene. De fleste registrerte stoffer i databasen er klassifisert etter en av fire kategorier (se tabell under) basert på fareklassifisering og nødvendig oppfølging fra medarbeidere.

Indikatorer 

For å bedre arbeidet med substitusjon, gjennomgås status på målene (se tabell under) regelmessig gjennom året. Helseforetakene rapporterer kvartalsvis, gjennom Grønn kjemi, på nøkkeltall. Disse leveres til HMS-lederne en uke før de regionale HMS-ledermøtene. Årlig fremgang vil detaljeres i Helse Sør-Øst sin rapport for miljø og samfunnsansvar.  

Se våre kvartalsvise nøkkeltall i vedlegget nederst.

Restriksjonsliste for kjemikalier  

Helse Sør-Øst etablerte vår første restriksjonsliste for kjemikalier høsten 2016 for å veilede leverandører til å fjerne stoffer som helseforetakene jobber med å substituere. Dette bidrar også til de nasjonale målene om å fjerne eller betydelig redusere utslipp av prioriterte stoffer innen 2020.

Se restriksjonslisten for kjemikalier i vedlegget nederst.

Et forsøk på å samkjøre restriksjonslister

Helse Sør-Østs restriksjonsliste er en justert versjon av den gjeldende utfasingslisten til Stockholm läns landsting. Ved å bygge på eksisterende arbeid og samarbeide med andre sammenlignbare innkjøpere, kan vi bidra til å samkjøre krav og standarder i spesialisthelsetjenesten. Det er spesielt viktig i en delt forsyningskjede.

Stoffene er delt inn i en gruppe for utfasing innen 2020 eller gruppe for reduksjon og følger strukturen til Stockholm läns landstings utfasingsliste. Hvert oppgitt stoff har en enkel «SLL»-kolonne, som viser hva, om noe, som er annerledes enn den svenske listen. I tillegg har vi lagt til GHS faresetninger, myndighetsreguleringer og den respektive kriteriegruppen for stoffet.

Grenseverdier

Grenseverdien for stoffene på listen er 0.1 % (vekt). Siden det ikke finnes krav om sikkerhetsdatablad for artikler og forbruksvarer, kan tilbydere bli spurt i anskaffelsesprosesser å oppgi hvorvidt de har substituert stoffene på restriksjonslisten med stoff(er) som er dekket av en eller flere av kriteriegruppene.  

Leverandører bør merke seg at produktene på avtale kan bli valgt ut til testing på laboratorium for etterlevelse av kontraktskrav på kjemikalier. Stoffer med restriksjoner skal ikke brukes i produksjonen, men vi vedkjenner at sluttproduktet kan ha forurensninger.

Unntak fra utfasing

Konkrete unntak er oppgitt i restriksjonslisten. Med introduksjonen av restriksjonslisten vil innkjøp måtte søke om unntak i tilfeller hvor markedet ikke kan tilby funksjonelle alternativer til produkter med stoffene som er oppført til utfasing. Slike unntak i anskaffelsesprosessen vil bli knyttet til kontraktskrav, for å sikre at leverandøren jobber aktivt i kontraktsperioden med å finne tryggere alternativ.

Bruk av faresetninger i substitusjonsarbeidet på laboratorier

Laboratorier har behov for et bredt utvalg av svært farlige stoffer og har interne rutiner for kjemikaliehåndtering. Personalet er ikke gitt begrensninger i innkjøp, men den faktiske bruken av farlige stoffer kontrolleres og måles. Enheter som trenger et stoff som faller under kriteriegruppe 1 må søke til Grønn kjemi om et unntak fra forbudet.

Vedlegg til artikkelen: 


South-Eastern Norway Regional Health Authority's chemical programme - Click to expand


Although some chemical exposures are safe, others are not. For these hazardous chemicals, it is important to find alternatives that provide a safe work environment at the facilities of our suppliers, protecting their workers and communities, and in hospitals, ensuring the health of staff, patients and visitors. For hospitals, it is especially important to try to substitute hazardous chemicals in products that are invasive or come into contact with the body of patients or substances that are potentially unsafe for people working with them.

Capturing efficiencies

The hospital trusts formed in late 2015 a regional cooperation, Green Chemistry, to improve capacity and share resources to support safe chemical management at the hospitals. It functions as a chemical substitution committee which meets on a quarterly basis to discuss opportunities for substitution of hazardous chemicals, share lessons and open doors to collaboration between the hospitals. It also receives and considers applications for exemptions to restricted substances, be it in use or in purchasing decisions. 

Chemical Inventory

The hospital trusts in the region have been merged into the same database in a common chemical inventory system. The system, Eco Archive, has been adapted to our needs to streamline working methods and reports in the region. All listed substances in the now shared database, in use or registered at the hospitals, are given one of the below four categories, indicating the hazard and required follow-up by staff. 

 

Sustainability metrics: Facilitating and measuring progress  

To help us assess and improve performance, progress towards the below targets is reviewed throughout the year by the EHS leaders in the region. The hospital trusts reports quarterly, through Green Chemistry, on key performance metrics to the EHS leaders, one week prior to the EHS leaders' meetings. Progress year-on is detailed in the regional Annual Sustainability Report.

Quarterly performance metrics are available in the attachment above.


South-Eastern Norway Regional Health Authority's Product Restricted Substances List

We established our first Product Restricted Substances List in Q3 2016 to drive innovation and guide our suppliers to eliminate restricted substances. Our PRSL identifies the chemicals we will not permit or want to substantially reduce in products or in the production procedure due to their potential impact on health and the environment. We are committed to doing our part to achieve the national targets of eliminating or substantially reducing the release of priority substances by 2020.

The Product Restricted Substances List is available in the attachment above.

An effort to pool restricted substances lists

Our PRSL for articles and consumables is an edited version of the current Stockholm City Council's phase-out list. It is an attempt to harmonize standards and requirements in the midst of a multitude of corporate and sectoral lists of restricted materials. It is essential to cooperate with similar purchasers to not confuse our suppliers and place a large burden on them in terms of compliance.

The substances are divided into substance for phasing out and substances for reduction, which follows the structure of Stockholm City Council's phase-out list. Each listed substance has a simple "SLL"-column, showing what, if anything, is different to the Swedish list. In addition, we've added the GHS hazard statement, regulatory requirements and the respective Criteria Group for the substance.