Helse Sør-Øst utlyser avtale på IKT-modernisering

Helse Sør-Øst ønsker økt tempo i arbeidet med å modernisere IKT-utstyr og datanett for sykehusene. Det regionale helseforetaket går nå i dialog med markedet for å avklare muligheten for langsiktig samarbeidsavtale med en eller flere eksterne leverandører.

Olav Berg, programleder for Infrastrukturmoderniseringsprosjektet (IMP). Foto: Cicilie Hennig-Till

​Mandag 20. oktober ble prekvalifiseringsdokumentet offentliggjort. I løpet av 2015 skal det gjennomføres dialogrunder med aktuelle leverandører. På bakgrunn av dette skal det framforhandles forslag til avtale om langsiktig samarbeid.  Avtalen skal legges fram for styret for Helse Sør-Øst RHF for godkjenning og etter planen skal samarbeidet tre i kraft i 2016.

Avtalen vil innebære innkjøp av tjenester i ett eller flere områder fra en leverandør gjennom en langsiktig avtale, der leverandøren gis ansvar for kontinuerlig vedlikehold og modernisering. Aktuelle områder for samarbeidsavtalen er nettverk, telefoni, datasentre og PC-utstyr. Omfang og innhold i avtalen skal konkretiseres gjennom den dialogbaserte anskaffelsesprosessen.

– Gjennom en langsiktig samarbeidsavtale vil vi få økt tilgang på kapasitet og kompetanse, og dermed raskere kunne få til en helt nødvendig modernisering av IKT-infrastrukturen i regionen, sier direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF Thomas Bagley.

Han legger vekt på at Sykehuspartner fortsatt skal være sykehusenes totalleverandør av IKT-tjenester og at hensikten er å styrke Sykehuspartners evne til å møte sykehusenes behov framover.  Ved at deler av moderniseringsarbeidet ivaretas av en ekstern samarbeidspartner kan Sykehuspartner styrke kapasitet og kompetanse på sykehusnære tjenester.

Bred forankring

Bruk av en slik samarbeidsavtale for å få til nødvendig modernisering av IKT-infrastrukturen har vært drøftet flere ganger i det regionale fornyingsstyret, der de administrerende direktørene fra alle helseforetakene og Sykehuspartner, samt tillitsvalgte, deltar.

– Foretakslederne står samlet bak retningen vi nå velger ved å gå i dialog med markedet. Vårt felles mål er å styrke kvalitet og pasientsikkerhet ved å få på plass en trygg, moderne og standardisert IKT-grunnmur så raskt som mulig, sier Thomas Bagley.

Nødvendig modernisering

IKT-infrastrukturen er grunnmuren som en rekke løsninger i sykehusene bygger på. Dagens infrastruktur er aldrende, sammensatt og spredt i datarom plassert på ulike steder i regionen. Dette gir økt risiko for driftsproblemer og hendelser som kan gå ut over pasientenes sikkerhet. Infrastrukturen gir dessuten ikke optimal drift, ønskede muligheter for samhandling og gir heller ikke god nok grunnmur for den omfattende digitale fornyingen som skal gjennomføres i sykehusene i Helse Sør-Øst i årene som kommer.

– Modernisering av IKT-infrastrukturen er derfor et prioritert område innen det regionale programmet for digital fornying. Det regionale programmet for infrastrukturmodernisering har fått i oppdrag å framforhandle forslaget til avtale.
Det er helt avgjørende både for Helse Sør-Øst og Sykehuspartner at vi øker vår evne til å følge den teknologiske utvikling og holde oss moderne over tid. For å oppnå dette er vi avhengige av å videreutvikle samarbeidsmodeller med våre leverandører. Etablering av et strategisk partnerskap innen infrastruktur blir ett av flere suksesskriterie, sier Olav Berg, programleder for Infrastrukturmoderniseringsprogrammet og assisterende direktør for IKT-tjenester i Sykehuspartner.

Saken ble først publisert 27.10.2014