Mer effektiv arbeidsflyt for radiologene

Det er innført et nytt, felles system for mammografiscreeningen på Oslo universitetssykehus. - Dette gjør dagen vår mye enklere, sier Khalida Chaudhry, radiolog og overlege ved Brystdiagnostisk senter ved Oslo universitetssykehus.

Illustrasjonsfoto: Oslo universitetssykehus

I 2014 var det 3348 tilfeller av brystkreft i Norge. 669 kvinner døde. Brystkreft ligger som nummer fem på listen over kreftformer som tar flest liv i løpet av ett år. Mammografi­screening er en god og enkel måte å oppdage brystkreft på, slik at behandling kan komme i gang så tidlig som mulig.

På Oslo universitetssykehus sitt mammografisenter på Aker sykehus, møter hver dag ca. 100 kvinner fra hele Oslo til mammografiscreening. Undersøkelsen tar noen få minutter og deretter sendes fire bilder fra hver kvinne til granskning hos radiologer andre steder på helseforetaket.

Mer fleksibel arbeidsdag for radiografene

Brystdiagnostisk senter (BDS) har sin virksomhet både ved Radiumhospitalet og Ullevål sykehus og er bemannet av de samme radiologene. Tidligere var det kun mulig for radiologene å sitte på Ullevål når de skulle granske bildene, og det ble sendt konsensusskjemaer fra Aker på papir som måtte sees i sammenheng med bildene som kom digitalt. Det var i tillegg vanskelig å ha oversikt over historikk for pasienten, og brukerne måtte forholde seg til mange ulike systemer.

15. august ble all pasienthistorikk og arbeidsflyt i tilknytning til screeningvirksomheten samkjørt i Sectra PACS, inkludert en synkronisert løsning inn mot Kreftregisterets eget RIS (Radiologisk informasjonssystem). Det er opprettet granskningsstasjoner både på Ullevål og på Radiumhospitalet slik at radiologene nå kan granske bilder på begge steder. - Dette hjelper oss i arbeidet med å bedre arbeidsflyten i screeningen og skape mer robuste systemer, sier Khalida Chaudhry.

I forbindelse med prosjektet, ble det også etablert en mer driftssikker IKT-løsning for Kreftregisterets eget radiologiske informasjonssystem (KRIS), som benyttes ved OUS.

Prosjektet har bidratt til en vesentlig forbedring i arbeidsflyt for de berørte brukerne ved BDS, og det er oppnådd mange kvalitetsmessige gevinster som følge av omleggingen. -Nå har vi fått all historikk i ett og samme system, det er innført nye rutiner for bedret kvalitetskontroll, og vi har avviklet papirflyt i flere ledd i arbeidsprosessen, sier Tone Snare Berge, seksjonsleder ved Brystdiagnostisk senter på Ullevål.

Godt samarbeid

Prosjektet har vært ledet av OUS i tett samarbeid med Sykehuspartner og Sectra, samt øvrige involverte leverandører.

-Et tett og nært samarbeid er en kritisk suksessfaktor for å kunne lykkes, og ressursene fra Sykehuspartner som har deltatt i prosjektet har gjort en formidabel innsats, og bidratt til at vi klarte å komme i mål som planlagt, sier Mette Härdi, prosjektleder ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin i OUS.

Publisert første gang 26.08.2016