Helseregionenes IKT-virksomheter møtes årlig

Samarbeider på tvers

Lederne i Helse Nord IKT, Helse Midt-IT, Helse Vest IKT og Sykehuspartner var samlet i Bergen i mai. Det gjennomgående inntrykket er at helsebehandling er i ferd med å bli IT.

Samlingen ga påfølgende diskusjoner, relasjonsbygging og erfaringsutveksling.

- Denne arenaen er viktig, siden vi har mye til felles og får utveksle erfaringer, sier Gro Jære, administrerende direktør i Sykehuspartner. Samtidig knytter vi nettverk og deler kunnskap rundt utfordringer og muligheter, både i drift og prosjekter i de respektive regionene.

Nettverket utvikles også på flere fagnivåer på tvers i de fire IKT-virksomhetene.

Like utfordringer, ulike stadier

- Vi har alle noe å lære og å bidra med, poengterer Olav Storli Ulvund, virksomhetsdirektør i IKT-tjenester i Sykehuspartner.

Regionene har svært like utfordringer innen IKT-området, men er på ulike stadier innen flere av disse, fastslår han.

Stikkord var nasjonalt samarbeid, ressursbruk på IKT i helse- og omsorgssektoren, erfaringsdeling knyttet til datahaller, virtualisering, digitalisering og automatisering, status Helseplattformen i Midt-Norge, organisasjonsutvikling og den nasjonale medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2019.

Infrastruktur er grunnmuren

Utfordringsbildet i IKT-driften i Sykehuspartner og ikke minst status i det pågående programmet for standardisering og infrastrukturmodernisering (STIM), avrundet samlingen.

Felles for spesielt Helse Midt-Norge IT, Helse Nord IKT og Sykehuspartner, er store pågående investeringsprogrammer.

- Helse Nord IKT er et godt stykke foran Sykehuspartner når det gjelder infrastruktur. De har derfor viktig kunnskap som er nyttig for oss i vår pågående moderniseringsprosess, fastslår Gro Jære. Moderne teknologi krever en stødig grunnmur.

Store investeringer

Helse Midt-Norge IT er i startgropa med den enorme satsningen på Helseplattformen, hvor Epic er en sentral leverandør innen EPJ (elektronisk pasientjournal) og Lab (laboratorietjenester).

- Til sammen er dette investeringsprogrammer i milliardklassen, og viser godt den enorme omstillingen helseforetakene står oppe i når det gjelder å ta i bruk moderne teknologi, sier hun.

Helsebehandling er i ferd med å bli IT. Eller sagt med Helse Nord IKT sin visjon: Helse og IKT smelter sammen.