Samarbeidsavtale for økt kompetanse

18. desember ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Sykehuspartner HF, som er fellestjenesteleverandør innen IKT i Helse Sør-Øst. Målet er å bygge og styrke kompetanse innen IKT-området gjennom samarbeid mellom partene.

Adm.dir. Gro Jære i Sykehuspartner og dekan Morten Dæhlen ved Universitetet i Oslo signerte i dag en samarbeidsavtale. Bak: viserektor Per Morten Sandset ved UiO og adm.dir. Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

– Det er svært gledelig at vi nå har denne samarbeidsavtalen på plass. Som tjenesteleverandør for alle sykehusene i Helse Sør-Øst, er Sykehuspartner vårt viktigste miljø for å sikre gode og trygge IKT-løsninger for fremtidens helsetjeneste. Denne samarbeidsavtalen gir Sykehuspartner en unik mulighet til både å ivareta og utvikle ny og oppdatert kompetanse innen området, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

– Samarbeidet mellom våre sykehus og universitetene har vært avgjørende for utviklingen innen medisin, og jeg er meget fornøyd med at vi nå har en avtale som gir mulighet for felles forskningsprosjekter og delte stillinger også innen IKT, sier Lofthus.

Bredt faglig samarbeid

Samarbeidsavtalen er en operasjonalisering av rammeavtalen mellom Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF fra 2010. Den samarbeidsavtalen som nå er inngått beskriver et bredt faglig samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Sykehuspartner. Avtalen legger opp til at partene skal styrke sin faglige koordinering inn mot større satsinger og utvikle møteplasser for idéutvikling og informasjonsutveksling.

– Universitetet i Oslo har et omfattende strategisk og operativt samarbeid med Helse Sør-Øst RHF generelt og sykehusene i regionen spesielt, med Oslo Universitetssykehus og AHUS i spissen. At samarbeidet nå utvides til også å omfatte Sykehuspartner HF på IKT-området, er gledelig og ikke minst viktig i den videre utvikling av samarbeidet mellom Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo, sier viserektor Per Morten Sandset ved Universitetet i Oslo.

I tillegg til samarbeid innen forskning og undervisning, åpner også avtalen for at de to partene kan ansette medarbeidere i kombinerte stillinger. Slike kombinerte stillinger vil typisk ha stillingskode som professor, førsteamanuensis eller forsker.

Styrker kompetansen på sentrale fagområder

– Vi har arbeidet med å få på plass en slik avtale over noe tid, og jeg er svært fornøyd med at den nå er klar og at vi i Sykehuspartner kan starte et nært samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo, sier administrerende direktør i Sykehuspartner, Gro Jære.

– Avtalen åpner for kombinerte stillinger, og dette representerer en spennende mulighet for tett samarbeid mellom våre operative miljø og akademia. Dette vil helt klart bidra til å øke kompetansen i Sykehuspartner, blant annet innen sentrale fagområder som arkitektur og sikkerhet, sier Jære.

Universitetet i Oslo har et stort og bredt IKT-miljø og helsesektoren trenger kompetanse i hele bredden av IKT-området. Selv om samarbeidsavtalen dekker bredt, vil samarbeidet i startfasen ha et særlig fokus på fremtidens IT-arkitekturer og helsesektorens særlige behov innen digital sikkerhet. Samarbeidet innen digital sikkerhet vil omfatte alt fra utvikling av sikre løsninger i eksisterende og nye IKT-systemer, til håndtering av trusler som må forebygges med robuste sikkerhetstiltak. Innen IT-arkitektur vil samarbeidet dreie seg om utvikling av fleksible og utvidbare IT-arkitekturer, som er avgjørende viktig når nye digitale tjenester skal integreres og eksisterende systemer må revideres.

– Denne avtalen vil ytterligere styrke samarbeidet mellom Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo på områder av stor viktighet for begge parter. IKT-området generelt og satsingen på digital sikkerhet og IT-arkitektur ved Universitetet i Oslo vil ha stor nytte av dette forskningssamarbeidet med Sykehuspartner, sier dekan Morten Dæhlen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

– Videre er det viktig å understreke at dette samarbeidet også skal handle om utdanning og livslang læring, sier Dæhlen.