Sammen om modernisering

Alle helseforetakene er involvert i planlegging og gjennomføring av infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst. Involvering av dyktige medarbeidere fra alle helseforetakene er avgjørende for at vi skal lykkes med en hurtig modernisering.

Helse Sør-Øst RHF vedtok i september å inngå en langsiktig avtale med ekstern partner for gjennomføring av modernisering av IKT-infrastruktur i regionen. I foretaksmøte 15. september 2016 fikk Sykehuspartner oppdraget om å inngå kontrakt med Hewlett Packard Enterprise (HPE), som var den leverandøren som hadde både best pris og kvalitet i henhold til den gjennomførte konkurransen.

Aktivitetene som gjenstår i program for infrastrukturmodernisering (IMP) videreføres og avsluttes i det nye infrastrukturmoderniseringsprogrammet (iMod). iMod blir ansvarlig for modernisering og standardisering av foretaksgruppens samlede IKT-infrastruktur og standardisering og forenkling av applikasjonsporteføljen i regionen.

Modernisering og standardisering av IKT-infrastrukturen skal gjennomføres over en treårs periode. Overordnet er kontrakten delt inn i tre faser med følgende hovedaktiviteter:

  • Overføringsfasen: Sykehuspartner drifter og forvalter dagens infrastruktur. Det gjennomføres kompetanseoverføring og detaljplanlegging av virksomhetsoverdragelse. Detaljering av gjennomføringsplanen av moderniseringen, rekkefølge og avhengigheter planlegges sammen med hvert enkelt foretak. Integrering av HPE og Sykehuspartners prosesser og verktøy. I tillegg etableres av styringsmodell.

  • Moderniseringsfasen: HPE drifter og forvalter dagens infrastruktur. Applikasjons- og datamigrering og gradvis å ta i bruk av nye infrastrukturtjenester og tjenestemodell. Prosess og verktøy for tjenestestyring videreutvikles.

  • Ferdig modernisert infrastruktur; 1. november 2019 : Ny drifts- og tjenestemodell er fullt ut etablert. HPE eier og drifter modernisert infrastruktur og ivaretar kontinuerlig levetidsoppdateringer. 

Det legges opp til en programorganisering i Sykehuspartner med involvering og samarbeid med alle helseforetak. Programstyret er etablert med deltakere fra flere helseforetak, Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner og HPE.

Forberedelsesfasen er i gang. Leverandøren HPE er på plass i lokalene hos Sykehuspartner, og sammen forbereder de og gjennomfører aktiviteter før overdragelsen av ansvar for infrastruktur (datasenter, nettverk og arbeidsflate) og personell (ca. 150 medarbeidere) før sommeren 2017. 

Involvering og bidrag fra helseforetakene nødvendig

-En forutsetning for en vellykket gjennomføring av moderniseringen er et aktivt bidrag fra hele foretaksgruppen både i planleggingen og gjennomføring, sier viseadministrerende direktør i Sykehuspartner Olav Berg.

- Involvering og bidrag fra foretaksgruppen vil skje på flere nivåer og i varierende omfang i de ulike fasene i moderniseringen. Detaljering av foretakenes bidrag i moderniseringen vil gjøres i nært samarbeid mellom foretakene, Sykehuspartner og underleverandøren HPE, sier programleder John Vestengen.

- Det er etablert en kontaktgruppe med representanter fra alle foretak som skal delta i den videre planleggingen. Denne gruppen hadde sitt første møte 30. november og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid videre, avslutter John Vestengen.

Jostein Kleiven, rådgiver E-helse og IKT ved Sykehuset Innlandet HF deltok på oppstartsmøtet. Kleiven sier han er spent på endringene som kommer.

- På Sykehuset Innlandet har vi allerede gjennomført klientomleggingen.  Avgjørende for at dette moderniseringsarbeidet gikk bra var at Sykehuspartner involverte oss i arbeidet og at vi fikk et godt samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og Sykehuspartner. For å få med seg hele foretaket er gode planer og god kommunikasjon viktig. Nå ser vi frem til å få planer på hva som skal skje når i programmet, sier Kleiven.  

- Denne gruppen og andre fora blir viktige for at vi skal lykkes sammen, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid videre, avslutter John Vestengen.


Kontaktgruppens arbeidsmøte 30. november. Foran fra venstre: Espen Andersen Sykehuset i Vestfold HF, Thor-Aage Lukashaugen, Sørlandet sykehus HF, Harald Strøm Sykehuset Telemark HF. Bak fra venstre; Charlie Rothwell, HPE, Fred van der Kleij, HPE,  John Vestengen, Sykehuspartner HF, Jurgen Richter, Akershus universitetssykehus, Aleksander Hausmann, Sunnaas sykehus HF, Jostein Kleiven, Sykehuset Innlandet HF, Thomas Lyngstad, Vestre Viken HF, Kristian Haug-Aarseth, Sykehuset Østfold HF, Geirr Gustavsen, HPE.
Foto fra workshop 30 nov.