Sykehuspartner og DXC Technology enige om løsning etter avbestilling av IKT-outsourcingkontrakten

Sykehuspartner HF og selskapet DXC Technology har kommet frem til et omforent oppgjør etter avbestilling av kontrakten om modernisering av IKT-infrastrukturen. Dette innebærer blant annet at Sykehuspartner HF overtar maskin- og programvare som det er behov for i løpende drift og videre modernisering.

IKT illustrasjonsbilde. Foto: Shutterstock
Illustrasjon: Shutterstock

Forhandlingene om et sluttoppgjør har pågått etter at det i juni 2018 ble vedtatt å avbestille kontrakten med DXC Technology. Det har vært et mål at så mye som mulig av både investeringer som er gjort og planer som er lagt skal kunne gjenbrukes i det videre arbeidet.

Løsningen partene har kommet fram til innebærer at Sykehuspartner HF kjøper ut maskin- og programvare samt vedlikehold og support for 151,6 millioner kroner. Maskin- og programvaren vil dekke behov både i tilknytning til det pågående arbeidet med å etablere standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur og til løpende drift.

Oppgjøret det er enighet om innebærer videre at DXC Technology får kompensert kostnader og utgifter knyttet til avbestilling av avtalen med til sammen 53,5 millioner kroner. I tillegg vil DXC Technology få timebetalt for arbeidet med å ta ned og flytte utstyr til Sykehuspartners lokalisasjoner.

- Vi er ferdige med en arbeidskrevende forhandlingsprosess i forbindelse med avbestilling av en omfattende outsourcingavtale. Vi har lagt stor vekt på gjenbruk av de investeringene som er gjort frem til programmet ble stilt i bero. Den tiden partene har brukt til utredninger og forhandlinger har bidratt til å bevare betydelige verdier, sier styreleder Morten Thorkildsen.

- Det er nå tilrettelagt for å fortsette teknologioppgraderingen i Sykehuspartner med fullt trykk. Dette vil skje i nært samarbeid med leverandørmarkedet, avslutter Thorkildsen.

Sykehuspartner HF har tidligere betalt DXC Technology for utført arbeid. Det pågår også vurderinger av hvor mye av dette som kan gjenbrukes og det er ikke sluttført.

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud
mobil: 98435516
e-post: trudom@sykehuspartner.no