Sykehuspartner utbetaler påløpte kostnader til leverandør

Sykehuspartner signerte en avtale om drift og modernisering av infrastrukturen i Helse Sør-Øst med DXC-selskapet ES Norge i oktober 2016. I mai 2017 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF å stille programmet i bero. Sykehuspartner og leverandøren har forhandlet om påløpte kostnader for perioden programmet pågikk frem til det ble satt i bero, og har nå kommet til enighet om kostnader på nesten 280 millioner kroner.

Sykehuspartner instruerte i mai DXC om å stille infrastrukturmoderniseringsprogrammet i bero. Det skulle skje kontrollert for å ivareta dokumentasjon og samtidig holde kostnadene så lave som mulig.

Avtalen på nær 280 millioner kroner med DXC omfatter utført arbeid fra oppstart i oktober 2016 og frem til programmet ble stilt i bero. Den omfatter i tillegg kostnader til blant annet leasing og lisenser ut 2017. 

Gjenbruk av verdier

Fram til programmet ble stanset, har DXC i samarbeid med Sykehuspartner helt eller delvis levert en rekke prosjekter. Det er blant annet gjort omfattende planlegging for nye datasentre i Norge, og etableringen er påbegynt. Etablering av lager for distribusjon av brukerutstyr til helseforetakene er også påstartet. Definisjoner og spesifikasjoner for drift av modernisert plattform er ferdigstilt. Videre er det utført en rekke oppgaver for å forberede ny IKT-infrastruktur.

- Hvor stor andel av arbeidet det nå betales for som kan gjenbrukes, er det for tidlig å si noe om. Det vil være avhengig av fremtidig veivalg, sier konstituert administrerende direktør i Sykehuspartner Gro Jære.

- Mange av oppgavene i kontrakten har fast pris og programmet ble stilt i bero før disse var fullført. Det har derfor vært tidkrevende forhandlinger for å fastsette verdien av arbeidet som ble gjort. Beløpet representerer den faktiske fremdriften i programmet før det ble stilt i bero, sier Gro Jære.

Videre arbeid

Sykehuspartner har siden juni 2017 arbeidet med å utrede to alternativer for hvordan standardisering og modernisering av infrastrukturen bør gjennomføres, det vil si med eller uten kontrakt med DXC. Sykehuspartner planlegger å legge frem sitt styrebehandlede forslag for Helse Sør-Øst RHF i første halvår i 2018.

Arbeidet pågår fortsatt, og sluttkostnaden er derfor ikke klar.

Uansett hvilket alternativ som velges vil det være helt avgjørende at kravene til informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt.

  

Kontaktpersoner: 

Espen V. Gundersen, kommunikasjonsrådgiver, tlf 405 28 622, esvgun@sykehuspartner.no

Trude Julie Dommerud, kommunikasjonssjef, tlf 984 35 516, trudom@sykehuspartner.no